ALGEMENE VOORWAARDEN | DESIGN

Conceptfase en deadline: Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel aanpassingsrondes bij de prijs inbegrepen zijn (staat ook altijd vermeld op de offerte). Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren in overleg afgesproken en zal ook vermeld staan in de offerte. Vertraging kan voor gaan komen, maar alleen door het niet tijdig leveren van feedback op de tussentijdse aangeleverde concepten of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor het oplopen van vertraging door een late reactie van de opdrachtgever ligt dan ook bij de opdrachtgever en kan verschuiving van de deadline betekenen. Om dat te voorkomen ontvangt Juulko. Design graag zoals afgesproken de feedback. 

Wijziging van de opdracht: Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald. Dat zal in goed overleg gaan.

Annulering van de opdracht: Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd voor al het werk wat al gedaan is, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van Juulko. Design.

Veranderingen in de ontwerpen: Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de opdrachtnemer, veranderingen in de ontwerpen aan te (laten) brengen. Dit moet altijd in overleg met Juulko. Design. 

Naamsvermelding: Juulko. Design moet op een passende wijze in de publicatie vermeld worden, mits anders is afgesproken. 

Auteursrecht: Het auteursrecht blijft bij Juulko. Design, mits in het begin anders is afgesproken. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders is afgesproken, door betaling van de factuur het recht om de ontwerpen te publiceren.

Orginaliteit: Juulko. Design garandeert dat het geleverde werk zelf ontwerpen en daardoor origineel is. Ook zal de opdrachtnemer het werk niet aan derden verkopen, tenzij anders afgesproken is of in overleg is bepaald. 

Betaling: De factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden, mits er een andere hoeveelheid dagen is afgesproken. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren. 

Aansprakelijkheid: Juulko. Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

  • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever is samengesteld.
  • Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 
  • Fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de opdrachtgever, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 
  •  Fouten in het drukwerk. Juulko. Design zorgt namelijk dat al het drukwerk goed wordt aangeleverd bij de  drukkerij, natuurlijk wel na akkoord op het definitieve ontwerp. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Juulko. Design altijd contacten via het contact formulier of mailen naar juulko.design@gmail.com.